Bấm 2 lỗ XV

38.000

Xuất xứ: 
Quy cách: Cái
Sử dụng: Văn phòng phẩm