Bấm 2 lỗ trung KW TriO 978

70.500

Xuất xứ: 
Quy cách: Cái
Sử dụng: Văn phòng phẩm